KANA offers medical, behavioral health, and dental services for those that are uninsured or under-insured through a Sliding Fee Discount Program based on an individual’s ability to pay. 

Sliding Fee Discounts are flat rate fees that are determined by household size and gross income. Individuals and families may complete the application for the Sliding Fee Discount Program to determine eligibility. Services approved for the Sliding Fee Discount Program include office visits and limited lab services. 

For more information on KANA’s Sliding Fee Discount Program, refer to the Sliding Fee Application and/or call 907-486-9870.

Nag-aalok ang KANA ng mga serbisyong medikal, serbisyo sa kalusugan ng pag-uugali, at mga serbisyo para sa ngipin para sa mga walang insurance o hindi sapat ang insurance sa pamamagitan ng Sliding Fee Discount Program (Programa ng Diskuwento ng Isinaayos na Bayarin) batay sa kakayahang magbayad ng indibidwal. 

Ang mga Sliding Fee Discount ay mga flat rate na halaga na tinutukoy ayon sa laki ng sambahayan at kabuuang kita. Maaaring kumpletuhin ng mga indibidwal at mga pamilya ang aplikasyon para sa Sliding Fee Discount Program upang tukuyin ang pagiging karapat-dapat. Kabilang sa mga inaprubahang serbisyo para sa Sliding Fee Discount Program ang mga pagbisita sa tanggapan at mga limitadong serbisyo sa laboratoryo. 

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa Sliding Fee Discount Program ng KANA, sumangguni sa Aplikasyon para sa Sliding Fee at/o tumawag sa 907-486-9870.

KANA ofrece servicios médicos, dentales y de salud conductual a aquellas personas sin seguro o con cobertura insuficiente a través del programa de descuento de tarifa variable según la capacidad de pago de cada paciente. 

Los descuentos de tarifa variable son tarifas planas que se determinan según el tamaño del grupo familiar y los ingresos familiares brutos. Las personas y las familias pueden completar la solicitud para el programa de descuento de tarifa variable para determinar su elegibilidad. Los servicios aprobados para el programa de descuento de tarifa variable incluyen consultas médicas y ciertos servicios de laboratorio. 

Para obtener más información sobre el programa de descuento de tarifa variable de KANA, consulte la Solicitud de tarifa variable o llame al 907-486-9870